Zugló

ISTENTISZTELETEINK HELYE ÉS IDŐPONTJA.

Isten neve

"Üdv! Mi a véleményük isten nevéről, akit úgy hívnak Jehova! Válaszát előre is köszönöm! Váradi"


Tisztelettel köszöntöm Önt. Mézes László vagyok, a Szabadkeresztény Gyülekezet nyugdíjas pásztora.
Kerekes Ernő, közösségünk jelenlegi pásztora kért meg arra, hogy az Ön által feltett kérdésre válaszoljak.

Válaszomat azzal szeretném kezdeni, hogy csak alázattal lehet minden, a Bibliával foglalkozó kérdéssel foglalkozni. Úgy gondolom, hogy
mindnyájunkra igaz Pál apostol kijelentése: "Mert most tükör által homályosan látunk, ... most töredékes az ismeretem.." (1.Kor. 13:12)
Ezzel a homályos látással, töredékes ismerettel mondom el Önnek is jelenlegi látásomat Isten nevével kapcsolatban.

A Szentírás többféle néven beszél Istenről. Ezek a nevek elsősorban Isten tulajdonságaival, cselekvésmódjával vagy pozíciójával kapcsolatosak.
Ezt olvassuk a 2.Mózes 3:4,5-ben: "Mózes azt felelte Istennek: Ha majd elmegyek Izrael fiaihoz, és azt mondom nekik: atyáitok Istene küldött
engem hozzátok, és ők megkérdezik tőlem, hogy mi a neve, akkor mit mondjak nekik? Isten ezt felelte Mózesnek: Vagyok, aki vagyok. Majd azt mondta:
Így szólj Izrael fiaihoz: A "Vagyok" küldött engem hozzátok." Lehetetlen a héber eredeti szöveget magyarul pontosan visszaadni! Édesapámtól hallottam, hogy
ezt a "Vagyok" kifejezést csak körülírtan lehet magyarul visszaadni, valahogy így: "Voltam, aki voltam - voltam, aki vagyok - voltam, aki leszek - vagyok, aki voltam -
vagyok, aki vagyok - vagyok, aki leszek - leszek, aki voltam - leszek, aki vagyok- leszek, aki leszek". Nekem ezt azt jelenti, hogy Isten örökkévaló, állandó és nem változik!
(Jakab 1:17) Jézus Krisztusban ez az Isten jött el közénk: Immánuél = Velünk az Isten. (Mt. 1:23) 
Ön a kérdésében a Jehova nevet említette. Ez a megnevezés valójában hibás, mivel a mássalhangzó-írásos eredeti héber szöveg JHVH betűi közé később az Adonáj (Úr) szó magánhangzóit illesztették. A JHVH nevet a zsidók annyira szentnek tartották, hogy a Szentírás olvasásakor az Adonáj (Úr) nevet olvasták helyette, ezért így szerepel a legtöbb magyar bibliafordításban is. Amennyire meg lehet ma ítélni, a JHVH névnek helyesebb változata: Jahveh. 
Az Ószövetségben előforduló nevekből csak néhányat idézek, az igehelyek konkrét megnevezése nélkül: ADONÁJ: Úr, Uram - ELOHIM - Isten, EL - Isten, aki hatalmas erő,
EL SHADDAI: A mindenható Isten, JHVH ELOHIM: Isten, az istenek Istene, JHVH NISSI: Az Úr az én Zászlóm, JHVH RAFA: Az Úr az én Gyógyítóm, JHVH SALOM: Az Úr az
én békességem, JHVH TSIDKENU: Az Úr a mi igazságunk, JHVH SABAOTH: A Seregek Ura
Az Új Szövetség is több nevét említi Istennek: SZERETET Istene, BÉKESSÉG Istene, KIRÁLY, KEGYELEM Istene, VIGASZTALÁS Istene, REMÉNYSÉG Istene, IRGALMASSÁG Atyja.
Úgy gondolom, hogy az ember számára nem elég, ha ismeri Istennek sokféle nevét. A nevek lexikális ismerete önmagában semmit nem mutat meg Istenből.
Át kell élnünk  az élő Istennel való személyes találkozást ahhoz, hogy igazán megismerjük Őt annak, hogy Ki is Ő valójában!
Én 50 éve vagyok Isten gyermeke, és Pál apostollal együtt vallom: Nem a szolgaság szellemét kaptam, hanem a fiúság szellemét, aki által kiáltom: "Abbá, Atyám"! (Rm. 8:15)
Számomra ez a legszebb neve Istennek: ABBA, azaz ÉDESAPA, APUKA.
Nincs nagyobb örömöm, mint amikor odabújhatok a szívéhez, és elmondhatom Neki: Nagyon szeretlek, MENNYEI ÉDESAPÁM!
Szívből kívánom Önnek is, hogy ne csak a Teremtő Istent fogadja el, hanem hit által legyen Ön is ennek a csodálatos Mennyei Édesapának a gyermeke!

Szeretettel és tisztelettel:

Mézes László
ny. lelkipásztor